K pracovním úrazům dochází i v rámci home office. Před čím být na pozoru?

K pracovním úrazům dochází i v rámci home office. Před čím být na pozoru?
K pracovním úrazům dochází i v rámci home office. Před čím být na pozoru?

Spojení slov home office skloňujeme v posledním roce ve všech pádech. V obecné rovině se jedná o práci na dálku. V právní rovině jde ovšem o práci vykonávanou mimo sídlo zaměstnavatele a místo výkonu práce určuje smluvní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nejčastěji je tímto místem naše trvalé bydliště. Ovšem i v pohodlí domova může dojít k pracovním úrazům, kterým zamezíte s pomocí firmy Extéria. 

Jak je to s pracovními úrazy při home office?

Zaměstnanec by si měl v případě práce z domova zařídit vhodné pracovní podmínky. I tady platí dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je ale na zaměstnavateli, aby zaměstnance řádně proškolil a sdělil mu, jaká pravidla pro práci doma vyžaduje. Nicméně i přes eliminaci možných rizik se při výkonu práce z domova můžeme zranit. 

Smluvní vztah obvykle určuje časové rozmezí práce např. od 8:00 do 22:00 s tím, že pracovní dobu si můžeme v tomto čase rozložit dle svých potřeb. Z toho plyne, že úraz při přípravě oběda, není možné považovat za pracovní úraz. Pracovní úraz je definován jako úraz vzniklý v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. V praxi je prokázání právě této souvislosti často poměrně problematické.  

Podle soudních výkladů je přímou souvislost s plněním pracovního úkolu nutné posuzovat z hlediska místního, časového a věcného. Soudní výklady problematiky úrazů při práci z domova se ale určitě v souvislosti epidemií covid budou ještě vyvíjet.

Podmínky pro odškodnění úrazu při práci z domova

Zásadní je, aby zaměstnavatel uznal, že se o pracovní úraz jedná. Důležité je tedy smluvní ujednání, které umožnuje práci z domova. Již zmíněný čas vymezený pro práci pro zaměstnavatele je další nezbytností dohody nebo smlouvy k home office. Pokud si přivodíme na home office úraz, musíme také jasně vydefinovat, jakou práci jsme vykonávali. Je rozdíl mezi tím, když se zraníme při cestě bytem k počítači nebo při cestě pro nákup. Důkazní břemeno leží na nás, fotodokumentace místa i zranění nám při prokazování pomůže.